Anketa

Páči sa vám design?:

Začiatok projektu

 November 2009: 

V tomto období prebieha analýza potrieb pre implementáciu nového školského vzdelávacieho programu /trvanie aktivity do 30.11. 2009/. Od 1.11. 2009  budeme zároveň  pracovať na vytváraní vzdelávacieho obsahu pre potreby nového školského vzdelávacieho programu. Aktuálne pracujeme na  príprave  propagačných materiálov , letákov,  tabulí ...

 Aktualizácia  projektu k 23. 4. 2010: 

V súčasnom období prebieha ešte väčšia propagácia projektu. V dňoch 19.4.- 23.4. sa uskutočňujú rodičovské združenia, na ktorých sa oboznamujú rodičia s projektom modernizácie našej školy. Rozdávajú sa letáky, sú vyvesené plagáty v areáli i v budove školy.  Zároveň si učitelia, pracujúci na projekte, pripravujú podklady, tvoria vzdelávací obsah pre nový školský vzdelávací program.

Koordinátor odborných aktivít sa zúčastnil školenia v oblasti správy a používania e-learningového portálu.

V tomto období očakávame dodávku notebookov do multimediálnej učebne.

 

Apríl 2010:  

       Dodávka podporného hardvéru pre pedagogických       zamestnancov - aktivita  č. 5. 

           Inštalácia notebookov . / Aktivita končí 30.4.2010 /

  

 

Jún 2010:

        Prebieha školenie pedagogických zamestnancov pre prácu s e –leaningovým   portálom.

        Učitelia  pripravovali  súpis a objednávanie pomôcok  k jednotlivým predmetom zaradeným do projektu.

 

 

 

 

 

 

 August 2010:

         Prebieha posledné zo sérií školení pedagogických zamestnancov pre prácu s e –leaningovým   portálom, s dodanou multimediálnou učebňou a ďalšími didaktickými pomôckami. Išlo o sériu prezentačných školení.

 

 

September 2010

         V súčasnosti  pracujeme na tvorbe školského vzdelávacieho programu. Aktivita končí 31.10. 2010 .  Je zameraná na tvorbu  a prípravu nového školského učebného plánu, nových učebných osnov a vnútorného systému hodnotenia. Súčasne prebieha i aktivita č. 3.- implementácia  do vyučovania. Žiaci i učitelia už pracujú s novými notebookmi v multimediálnej učebni. Jednotlivé témy vyučované prostredníctvom e-learningového portálu sú zaraďované  v súlade so školským vzdelávacím programom  podľa upravených učebných osnov a časovo-tematických plánov.

Choď na stránku

Prihlásenie